Triết học

Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu
Triết học

Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu

Câu hỏi 1: Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu? A. Tư duy B. Tự nhiên, xã hội và tư duy C. Tự nhiên D. Trong mọi xã hội Đáp án D. Câu hỏi 2: Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu? A. Trong cả tự nhiên, xã hội và tư duy. B. Trong mọi xã hội. C. Trong xã hội có giai cấp đối kháng. Đáp án B.
Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong triết học
Triết học

Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong triết học

Câu hỏi: Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong triết học A. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. B. Bất kì mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn. C. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có hai mặt đối lập. D. Các mặt đối lập của mâu thuẫn vừa thống với nhau, vừa đấu tranh với nhau. Đáp án B. Bất kì mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn là nội dung sai khi bàn về mâu thuẫn trong triết học.
Lenin bổ sung và phát triển triết học Mác trong hoàn cảnh nào
Triết học

Lenin bổ sung và phát triển triết học Mác trong hoàn cảnh nào

Câu hỏi: Lênin bổ sung và phát triển triết học Mác trong hoàn cảnh nào A. Chủ nghĩa tư bản thế giới chưa ra đời. B. Chủ nghĩa tư bản độc quyền ra đời. C. Chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn tự do cạnh tranh. D. Chủ nghĩa tư bản thế giới ra đời. Đáp án B. Lênin bổ sung và phát triển triết học Mác trong hoàn cảnh chủ nghĩa tư bản độc quyền ra đời.
Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, vận động là gì?
Triết học

Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, vận động là gì?

Theo quan điểm biện chứng, vận động là thuộc tính của vật chất; mọi sự vật trong thế giới vật chất đều luôn luôn vận động; thay đổi về vị trí trong không gian là hình thức cơ bản nhất của vận động; để xác định một sự vật có thay đổi về vị trí hay không thì phải xem xét nó trong quan hệ với một sự vật khác; phương thức của vận động là chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại; khuynh hướng của vận động là phủ định của phủ định; nguyên nhân của vận động là thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Quan điểm biện chứng về vận động là cơ sở lý luận đúng đắn cho việc nhận thức các vấn đề khoa học cụ thể. Vận động là một khái niệm cơ bản của triết học, liên quan mật thiết với các khái niệm triết học khác. Quan điểm về vận động có thể là duy vậ...
Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?
Triết học

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

Câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? A. Bản chất cách mạng B. Bản chất khoa học C. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để D. Phương pháp làm việc biện chứng Đáp án C. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa nhân đạo triệt để. Chủ nghĩa nhân đạo là gì? Chủ nghĩa nhân đạo là sự tổng hợp tất cả những quan điểm, hành vi đạo đức khẳng định giá trị và phẩm chất của con người, tôn trọng tự do của con người, nhằm thỏa mãn những nhu cầu và nguyện vọng chân chính của con người. Chủ nghĩa nhân đạo khác với lòng nhân đạo. Lòng nhân đạo ở mỗi con người là ý thức, tình cảm mang tính nhân đạo. Lòng nhân đạo là sản phẩm của sự cá nhân hóa, nhân cách hóa, nội tâm hóa chủ nghĩa nhân đạo. Như vậy dưới ánh sáng chung của chủ nghĩa nhân đạo th...