Lenin bổ sung và phát triển triết học Mác trong hoàn cảnh nào

Câu hỏi: Lênin bổ sung và phát triển triết học Mác trong hoàn cảnh nào

A. Chủ nghĩa tư bản thế giới chưa ra đời.
B. Chủ nghĩa tư bản độc quyền ra đời.
C. Chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn tự do cạnh tranh.
D. Chủ nghĩa tư bản thế giới ra đời.

Đáp án B.

Lênin bổ sung và phát triển triết học Mác trong hoàn cảnh chủ nghĩa tư bản độc quyền ra đời.