GDCD

Giữa chất và lượng có điểm nào giống nhau
GDCD

Giữa chất và lượng có điểm nào giống nhau

Câu hỏi: Giữa chất và lượng có điểm nào giống nhau A. đều chỉ những thuộc tính vốn có. B. đều chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có. C. đều chỉ các thuộc tính. D. đều chỉ thuộc tính không cơ bản. Đáp án A.
GDCD

Trong cuộc sống hàng ngày các em cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn theo quan điểm triết học

Câu hỏi: Trong cuộc sống hàng ngày các em cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn theo quan điểm triết học A. Thực hiện chủ trương "dĩ hòa vi quý". B. Tránh tư tưởng "đốt cháy giai đoạn". C. Tiến hành phê bình và tự phê bình. D. Điều hòa mẫu thuẫn. Đáp án C. Chúng ta cần tiến hành phê bình và tự phê bình để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học.
Một trong những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là
GDCD

Một trong những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là

Câu hỏi: Một trong những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là A. xây dựng chủ nghĩa xã hội B. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa C. xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa D. công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Đáp án D. Một trong những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì
GDCD

Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì

Câu hỏi: Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì A. Công nghiệp hóa luôn gắn liền với hiện đại hóa B. Các nước trên thế giới đều thực hiện đồng thời hai quá trình này C. Nước ta thực hiện công nghiệp hóa muộn so với các nước khác D. Đó là nhu cầu của xã hội Đáp án C. Nước ta thực hiện công nghiệp hóa muộn so với các nước khác nên công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa.