Trang chủ / Tin học

Tin học

Thuật toán bao gồm các tính chất nào

Câu hỏi: Thuật toán bao gồm các tính chất nào A. Tính dừng, tính liệt kê, tính đúng đắn B. Tính dừng, tính xác định, tính đúng đắn C. Tính xác định, tính liệt kê, tính đúng đắn D. Tính …

Xem thêm