Trang chủ / Sinh học

Sinh học

Sinh sản hữu tính ở thực vật

Sinh sản hữu tính ở thực vật là kiểu sinh sản trong đó có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể. Sinh sản hữu tính có những …

Xem thêm

Dịch mã là quá trình tổng hợp

Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, trong đó các tARN mang các axit amin tương ứng đặt đúng vị trí trên mARN trong ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit. Quá trình dịch mã có thể chia thành …

Xem thêm