Vật lý

Phát biểu nào sau đây không đúng
Vật lý

Phát biểu nào sau đây không đúng

Câu hỏi 1: Phát biểu nào sau đây không đúng A. Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật thì hai lực đó là hai lực cân bằng. B. Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó là hai lực cân bằng. C. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều. D. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. Đáp án A. A – sai vì nếu chỉ có 2 lực tác dụng vào một vật mà không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện sau thì không thể nói chúng là 2 lực cân bằng: - hai lực có độ lớn bằng nhau. - hai lực cùng phương. - hai lực ngược chiều. Câu hỏi 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới. B. Phản xạ toàn p...
Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn
Vật lý

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn

Câu hỏi: Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn Trả lời: Định luật Cu-lông Định luật vạn vật hấp dẫn Giống nhau Tương đồng về biểu thức Cách phát biểu tương đồng Hai lực đều tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách Khác nhau Bản chất: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm (lực điện). Độ lớn của lực lớn hơn lực hấp dẫn Bản chất: Lực tương tác giữa hai vật có khối lượng m (lực cơ học). Độ lớn rất nhỏ
Môi trường nào không có nhiệt năng?
Vật lý

Môi trường nào không có nhiệt năng?

Câu hỏi: Môi trường nào không có nhiệt năng? A. Môi trường rắn B. Môi trường khí C. Môi trường lỏng D. Môi trường chân không Đáp án D. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Chân không không có vật chất nên không có nhiệt năng.
Đứng gần một bếp lửa ta cảm thấy nóng nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào
Vật lý

Đứng gần một bếp lửa ta cảm thấy nóng nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào

Câu hỏi: Đứng gần một bếp lửa ta cảm thấy nóng nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào A. Sự đối lưu B. Sự dẫn nhiệt của không khí C. Bức xạ nhiệt D. Cả 3 đáp án trên Đáp án C. Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người chủ yếu bằng cách bức xạ nhiệt.
Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì
Vật lý

Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì

Câu hỏi: Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì A. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau B. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt 0 độ C C. Quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi nhiệt năng hai vật như nhau D. Quá trình truyền nhiệt cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau Đáp án A. Nếu hai vật có nhiệt độ̣ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau.