Sự điện li là

Câu hỏi: Sự điện li là

Trả lời:

Sự điện li là sự phân li thành các cation (ion dương) và anion (ion âm) của phân tử chất điện li khi tan trong nước.