Môi trường nào không có nhiệt năng?

Câu hỏi: Môi trường nào không có nhiệt năng?

A. Môi trường rắn

B. Môi trường khí

C. Môi trường lỏng

D. Môi trường chân không

Đáp án D.

Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Chân không không có vật chất nên không có nhiệt năng.