Pôlixôm (pôliribôxôm) có vai trò gì?

Câu hỏi: Pôlixôm (pôliribôxôm) có vai trò gì?

A. Làm tăng năng suất tổng hợp prôtêin khác loại
B. Đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra chính xác
C. Làm tăng năng suất tổng hợp prôtêin cùng loại
D. Đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra liên tục

Đáp án C.

Polixom là chuỗi các riboxom gắn vào nhau để cùng tổng hợp nên nhiều chuỗi acid amin trong cùng 1 lúc → làm tăng hiệu suất tổng hợp protein cùng loại (1 lần dịch mã được nhiều protein).