Trong hoạt động thực tiễn nếu không coi trọng lý luận thì sẽ dẫn đến

Câu hỏi: Trong hoạt động thực tiễn nếu không coi trọng lý luận thì sẽ dẫn đến

A. Sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh viện giáo điều
B. Sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm hẹp hòi
C. Sẽ rơi vào ảo tưởng

Đáp án B. Sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm hẹp hòi.