Trong cuộc sống hàng ngày các em cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn theo quan điểm triết học

Câu hỏi: Trong cuộc sống hàng ngày các em cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn theo quan điểm triết học

A. Thực hiện chủ trương “dĩ hòa vi quý”.

B. Tránh tư tưởng “đốt cháy giai đoạn”.

C. Tiến hành phê bình và tự phê bình.

D. Điều hòa mẫu thuẫn.

Đáp án C.

Chúng ta cần tiến hành phê bình và tự phê bình để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học.