Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong triết học

Câu hỏi: Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong triết học

A. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

B. Bất kì mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn.

C. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có hai mặt đối lập.

D. Các mặt đối lập của mâu thuẫn vừa thống với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

Đáp án B.

Bất kì mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn là nội dung sai khi bàn về mâu thuẫn trong triết học.