Trong tổng hợp prôtêin, tại sao phải cần tới năng lượng ATP?

Câu hỏi: Trong tổng hợp prôtêin, tại sao phải cần tới năng lượng ATP?

A. Liên kết peptit giữa các axit amin cần có năng lượng để hình thành
B. Sự hoạt hoá axit amin cần có năng lượng
C. Các tARN cần có năng lượng để khớp mã với mARN
D. Cả A, B, C

Đáp án B.

Trong tổng hợp prôtêin, năng lượng ATP thực hiện chức năng hoạt hoá axit amin.