Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng bao nhiêu lần

Câu hỏi: Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng bao nhiêu lần?

A. 1000 lần

B. 4000 lần

C. 10.000 lần

D. 20.000 lần

Đáp án C.

Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng 10.000 lần. Nếu hình dung hạt nhân là quả cầu có đường kính 10cm thì nguyên tử là quả cầu có đường kính 1.000m = 1km.