Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

Câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

A. Bản chất cách mạng
B. Bản chất khoa học
C. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để
D. Phương pháp làm việc biện chứng

Đáp án C.

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa nhân đạo triệt để.

Chủ nghĩa nhân đạo là gì?

Chủ nghĩa nhân đạo là sự tổng hợp tất cả những quan điểm, hành vi đạo đức khẳng định giá trị và phẩm chất của con người, tôn trọng tự do của con người, nhằm thỏa mãn những nhu cầu và nguyện vọng chân chính của con người.

Chủ nghĩa nhân đạo khác với lòng nhân đạo. Lòng nhân đạo ở mỗi con người là ý thức, tình cảm mang tính nhân đạo. Lòng nhân đạo là sản phẩm của sự cá nhân hóa, nhân cách hóa, nội tâm hóa chủ nghĩa nhân đạo. Như vậy dưới ánh sáng chung của chủ nghĩa nhân đạo thì mỗi người có lòng nhân đạo của riêng mình. Lòng nhân đạo ấy có nội dung và hình thức như thế nào tuỳ điều kiện sinh hoạt, sự tiếp thu chủ nghĩa nhân đạo, và hoạt động xã hội của mỗi người. Lòng nhân đạo thể hiện ra là thái độ tốt và tình yêu đối với con người.