Công thức C5H12 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo

Câu hỏi: Công thức C5H12 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo

A. 3 đồng phân

B. 4 đồng phân

C. 5 đồng phân

D. 6 đồng phân

Đáp án A.

Công thức C5H12 có tất cả 3 đồng phân cấu tạo: 1 đồng phân mạch thẳng và 2 đồng phân mạch nhánh.