Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của quần thể

Câu hỏi: Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của quần thể

A. độ đa dạng
B. kích thước quần thể
C. mật độ cá thể
D. tỉ lệ đực – cái

Đáp án A.

Độ đa dạng không phải đặc trưng của quần thể mà là đặc trưng của quần xã. Các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể là: cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, sự phân bố cá thể, mật độ, kích thước, kiểu tăng trưởng.