Tag: phiên mã

Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z Y A trong opêron lac ở E coli không hoạt động
Sinh học

Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z Y A trong opêron lac ở E coli không hoạt động

Câu hỏi: Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z Y A trong opêron lac ở E coli không hoạt động A. Khi môi trường có hoặc không có lactôzơ B. Khi trong tế bào có lactôzơ C. Khi trong tế bào không có lactôzơ D. Khi prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành Đáp án B. Giải thích: Các gen cấu trúc hoạt động khi môi trường có lactôzơ, khi đó lactôzơsẽ làm bất hoạt protein ức chế. Khi trong tế bào không có lactôzơ: Bình thường, gen điều hòa (R) tổng hợp một loại prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (O), do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế nên không hoạt động. Z,Y,A sẽ không thực hiện được phiên mã và dịch mã. Vì vậy, sản phẩm của cụm gen là lactaza không được tạo thành. Khi môi trường có lactôzơ, lactôzơ đóng vai trò như chất cảm ứng, làm thay đổi cấu hình không gian của protein ức c...
Trong một opêron, nơi enzim arn-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là
Sinh học

Trong một opêron, nơi enzim arn-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là

Câu hỏi: Trong một opêron, nơi enzim arn-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là A. vùng điều hòa B. vùng khởi động C. vùng vận hành D. vùng mã hóa Đáp án B. Giải thích: Trong một opêron, nơi enzim arn-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là vùng khởi động. Vùng gen khởi động là trình tự các nuclêôtit của DNA cho phép một gen có thể tiến hành phiên mã tạo ra phân tử RNA. Vùng khởi động là vị trí mà enzym arn-polimeraza bám vào để tiến hành phiên mã.
Intron là gì
Sinh học

Intron là gì

Câu hỏi 1: Intron là gì A. Đoạn gen không mã hóa axit amin. B. Đoạn gen mã hóa axit amin. C. Đoạn gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã. D. Gen phân mảnh xen kẽ với các exôn. Đáp án A. Giải thích: Intron là đoạn gen không mã hóa axit amin. Intron hay intrôn là trình tự nuclêôtit không có chức năng mã hóa trong một gen. Chúng thường xuất hiện trong các loài sinh vật nhân thực và không được tìm thấy trong các loài sinh vật nhân sơ (đôi lúc được tìm thấy trong các loài vi khuẩn cổ). Câu hỏi 2: Intron là gì A. Đoạn gen chứa trình tự nu đặc biệt giúp mARN nhận biết được mạch mã gốc của gen. B. Đoạn gen không có khả năng phiên mã và dịch mã. C. Đoạn gen mã hoá các axit amin. D. Đoạn gen có khả năng phiên mã nhưng không có khả năng dịch mã. Đáp án D. Giải thích: Intron...
Trong quá trình phiên mã ARN-polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn
Sinh học

Trong quá trình phiên mã ARN-polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn

Câu hỏi: Trong quá trình phiên mã ARN-polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn A. Vùng khởi động B. Vùng kết thúc C. Vùng vận hành D. Vùng mã hóa Đáp án A. Giải thích: Trong quá trình phiên mã ARN-polimeraza sẽ tương tác với vùng khởi động để làm gen tháo xoắn ADN và bắt đầu quá trình phiên mã.