Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z Y A trong opêron lac ở E coli không hoạt động

Câu hỏi: Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z Y A trong opêron lac ở E coli không hoạt động

A. Khi môi trường có hoặc không có lactôzơ
B. Khi trong tế bào có lactôzơ
C. Khi trong tế bào không có lactôzơ
D. Khi prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành

Đáp án B.

Giải thích:

Các gen cấu trúc hoạt động khi môi trường có lactôzơ, khi đó lactôzơsẽ làm bất hoạt protein ức chế.

Khi trong tế bào không có lactôzơ: Bình thường, gen điều hòa (R) tổng hợp một loại prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (O), do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế nên không hoạt động. Z,Y,A sẽ không thực hiện được phiên mã và dịch mã. Vì vậy, sản phẩm của cụm gen là lactaza không được tạo thành.

Khi môi trường có lactôzơ, lactôzơ đóng vai trò như chất cảm ứng, làm thay đổi cấu hình không gian của protein ức chế → Làm protein ức chế không bám được vào vùng vận hành → các gen Z, Y, A có thể phiên mã.