Trong quá trình phiên mã ARN-polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn

Câu hỏi: Trong quá trình phiên mã ARN-polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn

A. Vùng khởi động
B. Vùng kết thúc
C. Vùng vận hành
D. Vùng mã hóa

Đáp án A.

Giải thích: Trong quá trình phiên mã ARN-polimeraza sẽ tương tác với vùng khởi động để làm gen tháo xoắn ADN và bắt đầu quá trình phiên mã.