Tóm tắt quá trình dịch mã

Dịch mã là gì?

Dịch mã là quá trình chuyển từ mã di truyền chứa trong phân tử mARN thành trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit của phân tử prôtêin. Quá trình dịch mã gồm hai giai đoạn: hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

Các thành phần tham gia quá trình dịch mã

mARN: làm khuôn

Axit amin: nguyên liệu tổng hợp prôtêin

Ribôxôm: nơi diễn ra quá trình dịch mã

tARN: mang axit amin tới ribôxôm

Tóm tắt quá trình dịch mã

Dịch mã gồm ba giai đoạn:

Khởi đầu: Ribôxôm gắn với xung quanh đoạn đầu mRNA, các tRNA đầu tiên được gắn tại  bộ 3 mở đầu.

Kéo dài: tRNA chuyển một axit amin tới tRNA tương ứng với codon tiếp theo. Sau đó ribôxôm di chuyển tới bộ 3 mRNA tiếp theo để tiếp tục quá trình tạo ra một chuỗi axit amin.

Kết thúc: Khi đạt tới bộ 3 dừng, ribosome giải phóng pôlipeptit.