Loại axit nucleic nào sau đây mang bộ ba đối mã

Câu hỏi: Loại axit nucleic nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticodon)

A. ADN.

B. tARN.

C. rARN.

D. mARN

Đáp án B.

Giải thích: Loại axit nucleic mang bộ ba đối mã (anticodon) là tARN.