Intron là gì

Câu hỏi 1: Intron là gì

A. Đoạn gen không mã hóa axit amin.
B. Đoạn gen mã hóa axit amin.
C. Đoạn gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
D. Gen phân mảnh xen kẽ với các exôn.

Đáp án A.

Giải thích: Intron là đoạn gen không mã hóa axit amin.

Intron hay intrôn là trình tự nuclêôtit không có chức năng mã hóa trong một gen. Chúng thường xuất hiện trong các loài sinh vật nhân thực và không được tìm thấy trong các loài sinh vật nhân sơ (đôi lúc được tìm thấy trong các loài vi khuẩn cổ).

Câu hỏi 2: Intron là gì

A. Đoạn gen chứa trình tự nu đặc biệt giúp mARN nhận biết được mạch mã gốc của gen.
B. Đoạn gen không có khả năng phiên mã và dịch mã.
C. Đoạn gen mã hoá các axit amin.
D. Đoạn gen có khả năng phiên mã nhưng không có khả năng dịch mã.

Đáp án D.

Giải thích: Intron là đoạn gen có khả năng phiên mã nhưng không có khả năng dịch mã.

Intron được tìm thấy trong hệ gen ở các loại sinh vật nhân thực. Ở một số loại vi khuẩn cũng có nhưng rất hiếm (chỉ xuất hiện ở môt số loại vi khuẩn cổ).

Intron có khả năng phiên mã sang mARN nhưng chúng bị cắt bỏ sau đó để tạo mARN trưởng thành tham gia dịch mã, do đó intron không được dịch mã.