Trong một opêron, nơi enzim arn-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là

Câu hỏi: Trong một opêron, nơi enzim arn-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là

A. vùng điều hòa
B. vùng khởi động
C. vùng vận hành
D. vùng mã hóa

Đáp án B.

Giải thích: Trong một opêron, nơi enzim arn-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là vùng khởi động.

Vùng gen khởi động là trình tự các nuclêôtit của DNA cho phép một gen có thể tiến hành phiên mã tạo ra phân tử RNA. Vùng khởi động là vị trí mà enzym arn-polimeraza bám vào để tiến hành phiên mã.