Trang chủ / Tag Archives: tin học

Tag Archives: tin học

Hệ thống tin học gồm các thành phần

Câu hỏi: Hệ thống tin học gồm các thành phần A. Người quản lí, máy tính và Internet B. Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm C. Máy tính, phần mềm và dữ …

Xem thêm

Đặc thù của ngành tin học là gì

Câu hỏi: Đặc thù của ngành tin học là gì A. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin B. Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng …

Xem thêm

Ngành tin học gắn liền với

Câu hỏi 1: Ngành tin học gắn liền với …… và …… máy tính điện tử A. Sự phát triển, sử dụng B. Sử dụng, tiêu thụ C. Sự phát triển, tiêu thụ D. Tiêu thụ, sự phát triển Đáp …

Xem thêm