Ngành tin học gắn liền với

Câu hỏi 1: Ngành tin học gắn liền với …… và …… máy tính điện tử

A. Sự phát triển, sử dụng

B. Sử dụng, tiêu thụ

C. Sự phát triển, tiêu thụ

D. Tiêu thụ, sự phát triển

Đáp án A.

Ngành tin học gắn liền với sử phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin.

Câu hỏi 2: Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào?

A. Động cơ hơi nước

B. Máy điện thoại

C. Máy tính điện tử

D. Máy phát điện

Đáp án C.

Nền văn minh thông tin luôn gắn liền với máy tính điện tử vì nhắc đến máy tính điện tử là người ta nghĩ ngay tới những khả năng tuyệt vời của nó mang lại cho con người như lưu trữ và xử lí thông tin một cách nhanh gọn, chính xác…