Để xác định chính xác phương hướng trên bản đồ cần dựa vào

Câu hỏi 1: Để xác định chính xác phương hướng trên bản đồ cần dựa vào

A. Các cạnh của bản đồ.
B. Bảng chú giải trên bản đồ.
C. Hệ thống kinh vĩ tuyến trên bản đồ.
D. Các đối tượng địa lí thể hiện trên bản đồ.

Đáp án C. Để xác định chính xác phương hướng trên bản đồ cần dựa vào hệ thống kinh vĩ tuyến trên bản đồ.

Giải thích: Vĩ tuyến là một đường tròn nối tất cả các điểm có cùng vĩ độ. Trên Trái Đất, đường tròn này có hướng từ đông sang tây. Kinh tuyến là một nửa đường tròn trên bề mặt Trái Đất, nối liền hai Địa cực, có độ dài khoảng 20.000 km, chỉ hướng Bắc – Nam và cắt thẳng góc với đường xích đạo. Từ đó dựa vào cách đường kinh tuyến và vĩ tuyến mà ta có thể xác định được phương hương trên bản đồ một cách dễ dàng. Như hình ảnh bên dưới vĩ tuyến là những đừng chạy ngang, còn kinh tuyến là những đường chạy dọc.

Câu hỏi 2: Để xác định chính xác phương hướng trên bản đồ cần dựa vào

A. mép bên trái tờ bản đồ.

B. mũi tên chỉ hướng đông bắc.

C. các đường kinh, vĩ tuyến.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

Đáp án C.

Giải thích:

Để xác định chính xác phương hướng trên bản đồ cần đối với bản đồ có hệ thống kinh vĩ tuyến: xác định phương hướng dựa vào kinh tuyến và vĩ tuyến. Đối với bản đồ không thể hiện các đường kinh tuyến và vĩ tuyến: dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc, sau đó lần lượt tìm các hướng còn lại.