Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi

Câu hỏi 1: Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi

A. Cấu trúc địa hình khá đa dạng.
B. Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ.
C. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.
D. Địa hình núi cao chiếm 1% diện tích lãnh thổ

Đáp án B.

Giải thích: Đặc điểm chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi là địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ (sgk trang 29).

Câu hỏi 2: Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi

A. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.
B. Địa hình núi cao chiếm 1% diện tích lãnh thổ.
C. Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ.
D. Địa hình đồng bằng và đồi núi thấp chiếm 85% diện tích lãnh thổ.

Đáp án C. Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ là đặc điểm hứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi.