Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit

Câu hỏi 1: Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit

A. Đơn vị đo khối lượng kiến thức

B. Chính chữ số 1

C. Đơn vị đo lượng thông tin

D. Một số có 1 chữ số

Đáp án C.

Bit là đơn vị đo lượng thông tin. Ngoài ra còn có các đơn vị đo thông tin khác như: B, KB, MB, GB, TB, PB.

Câu hỏi 2: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

A. Hình ảnh

B. Văn bản

C. Dãy bit

D. Âm thanh

Đáp án C.

Các dạng thông tin thường gặp là: hình ảnh, văn bản, âm thanh… Khi đưa vào máy tính chúng được mã hóa thành dạng chung đó là dãy bit.

Câu hỏi 3: Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là:

A. Byte

B. Bit

C. GB

D. GHz

Đáp án B.

Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là bit.