Phạm trù dân chủ xuất hiện khi nào?

Câu hỏi: Phạm trù dân chủ xuất hiện khi nào?

A. Ngay từ khi có xã hội loài người.
B. Khi có nhà nước vô sản.
C. Khi có nhà nước
D. Cả A, B, C

Đáp án C.

Phạm trù dân chủ xuất hiện khi có nhà nước.