Trang chủ / Địa lý / Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia.

B. Có nguồn của cải vật chất lớn.

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.

D. Khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa.

Đáp án D. Khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia.

Câu hỏi 2: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia?

A. Hoạt động mạnh nhất trong lĩnh vực du lịch.

B. Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia.

C. Chi phối các ngành kinh tế quan trọng.

D. Có nguồn của cải vật chất rất lớn.

Đáp án A. Hoạt động mạnh nhất trong lĩnh vực du lịch không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia.

Câu hỏi 3: Đặc điểm nào sau đây không phải của các công ty xuyên quốc gia?

A. phạm vi hoạt động rộng

B. nắm trong tay những của cải vật chất lớn

C. số lượng có xu hướng giảm đi

D. chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

Đáp án C. số lượng có xu hướng giảm đi không phải đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …