Thông tin khi đưa vào máy tính chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là

Câu hỏi: Thông tin khi đưa vào máy tính chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là

A. Hình ảnh

B. Văn bản

C. Dãy bit

D. Âm thanh

Đáp án C.

Thông tin khi đưa vào máy tính chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là dãy bit.