Hệ thống tin học gồm các thành phần

Câu hỏi: Hệ thống tin học gồm các thành phần

A. Người quản lí, máy tính và Internet
B. Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm
C. Máy tính, phần mềm và dữ liệu
D. Máy tính, mạng và phần mềm

Đáp án B.

Giải thích: Hệ thống tin học gồm các thành phần: Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm.