Tag: adn

Giữa các nuclêôtit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện liên kết hóa học nối giữa
Sinh học

Giữa các nuclêôtit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện liên kết hóa học nối giữa

Câu hỏi: Giữa các nuclêôtit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện liên kết hóa học nối giữa A. Đường và axít B. Axít và bazơ C. Bazơ và đường D. Đường và đường Đáp án A. Giữa các nuclêotit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện kiên kết hóa học nối giữa đường và axít.
Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là
Sinh học

Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là

Câu hỏi: Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là A. Sự tham gia của các nuclêôtit tự do trong môI trường nội bào B. Cả 2 mạch của ADN đều làm mạch khuôn C. Sự tham gia xúc tác của các enzim D. Nguyên tắc bổ sung Đáp án D. ADN tự nhân đôi đúng mẫu do tuân theo nguyên tắc bổ sung, A - T, G - X, các mạch mới được hình thành giống với còn lại của ADN mẹ.
Trong quá trình nhân đôi mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn
Sinh học

Trong quá trình nhân đôi mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn

Câu hỏi: Trong quá trình nhân đôi mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn A. Cả 2 mạch của ADN B. Không có chiều nhất định C. Mạch có chiều 3’→ 5’ D. Mạch có chiều 5’→ 3’ Đáp án C. Giải thích: Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn có chiều 3'→5' do enzim ADN polymeraza chỉ dịch chuyển theo chiều 3'→5'.
Khi nói về quá trình nhân đôi ADN phát biểu nào sau đây sai
Sinh học

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN phát biểu nào sau đây sai

Câu hỏi: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN phát biểu nào sau đây sai A. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ → 5’. B. Enzim ligaza (enzim nối) nối các đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh. C. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn. D. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y. Đáp án A. Giải thích: Phát biểu A sai. Vì trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới ADN luôn được tổng hợp theo chiều 5'-3'. Vì vậy mạch khuôn có chiều 3'-5' thì được tổng hợp liên tục, còn mạch có chiều 5'-3' thì được tổng hợp gián đoạn tạo nên các đoạn ngắn (đoạn okazaki), sau đó các đoạn được nối lại với nhau nhờ enzim nối tạo thành mạch hoàn chỉnh....