Khi nói về quá trình nhân đôi ADN phát biểu nào sau đây sai

Câu hỏi: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN phát biểu nào sau đây sai

A. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ → 5’.
B. Enzim ligaza (enzim nối) nối các đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh.
C. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
D. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y.

Đáp án A.

Giải thích: Phát biểu A sai. Vì trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới ADN luôn được tổng hợp theo chiều 5′-3′. Vì vậy mạch khuôn có chiều 3′-5′ thì được tổng hợp liên tục, còn mạch có chiều 5′-3′ thì được tổng hợp gián đoạn tạo nên các đoạn ngắn (đoạn okazaki), sau đó các đoạn được nối lại với nhau nhờ enzim nối tạo thành mạch hoàn chỉnh.