Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã

Câu hỏi: Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã

A. mARN

B. ADN

C. rARN

D. tARN

Đáp án A.

Giải thích: Trong quá trình dịch mã, phân tử mARN được sử dụng làm khuôn cho quá trình dịch mã -> Đáp án A

B sai vì ADN không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã, nó chỉ làm khuôn để tổng hợp nên mARN, chính mARN mới tham gia trực tiếp cho quá trình dịch mã.

C sai vì rARN là thành phần cấu trúc của riboxom tham gia vào dịch mã.

D sai vì tARN mang các bộ ba đối mã đến khớp với bộ ba mã sao trên mARN theo đúng nguyên tắc bổ sung.