Hợp chất vô cơ có mấy loại

Hợp chất vô cơ được phân loại thành từng nhóm dựa vào tính chất hóa học của những hợp chất đó tương tự nhau. Khi đó, người ta xếp chúng vào một nhóm để tiện nghiên cứu, học tập.

Hợp chất vô cơ có 4 loại chính đó là: Oxit, Axit, Bazơ và Muối.

– Oxit (gồm oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính, oxit trung tính và oxit kép).

Ví dụ: Na2O, CaO, SO2,…

– Axit (gồm axit không có oxi và axit có oxi).

Ví dụ: HCl, H2SO4, HNO3,…

– Bazơ (bazơ tan và bazơ không tan).

Ví dụ: Ca(OH)2, Cu(OH)2, KOH,…

– Muối (muối trung hòa và muối axit).

Ví dụ: CaCl2, Na2SO4, KNO3,…