Đối mã đặc hiệu trên tARN

Câu hỏi: Đối mã đặc hiệu trên tARN được gọi là

A. anticodon.
B. triplet.
C. axit amin.
D. codon.

Đáp án A.

Giải thích: Đối mã đặc hiệu trên tARN được gọi là anticodon. Codon là bộ ba mã sao trên mARN. Axitamin là đơn phân của protein. Triplet là bộ ba Nu trên ADN.