Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

Câu hỏi: Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

A. Kết thúc bằng Met
B. Bắt đầu bằng axit amin Met
C. Bắt đầu bằng foocmin-Met
D. Bắt đầu từ một phức hợp aa-tARN

Đáp án B.

Giải thích: Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng axit amin Met. Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân sơ đều bắt đầu bằng axit amin foocmin-Met.