Trang chủ / Sinh học / Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ

Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ

Câu hỏi: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ

A. ADN polimeraza

B. Ligaza

C. Restrictaza

D. ARN polimeraza

Đáp án D.

Giải thích: Enzim ARN polimeraza trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ.

Có thể bạn quan tâm

Trong quá trình phiên mã chuỗi poliribonucleotit được tổng hợp theo chiều nào

Câu hỏi: Trong quá trình phiên mã chuỗi poliribonucleotit được tổng hợp theo chiều nào …