Trong quá trình nhân đôi mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn

Câu hỏi: Trong quá trình nhân đôi mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn

A. Cả 2 mạch của ADN
B. Không có chiều nhất định
C. Mạch có chiều 3’→ 5’
D. Mạch có chiều 5’→ 3’

Đáp án C.

Giải thích: Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn có chiều 3’→5′ do enzim ADN polymeraza chỉ dịch chuyển theo chiều 3’→5′.