Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử

Câu hỏi: Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử

A. Gọn, thời sự (cập nhật đầy đủ, kịp thời…)
B. Gọn, nhanh chóng
C. Gọn, thời sự, nhanh chóng
D. Gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều nguời có thể sử dụng chung CSDL

Đáp án D.

Ưu điểm khi sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử là gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều nguời có thể sử dụng chung CSDL.