Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường là

Câu hỏi: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường là

A. chế độ quân điền

B. chế độ tỉnh điển

C. chế độ tô, dung, điệu

D. chế độ lộc điền

Đáp án A.

Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường là chế độ quân điền. Sau khi nhà Đường được thành lập (618), cùng với biện pháp giảm tô thuế, bớt sưu dịch, nhà Đường lấy đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân gọi là chế độ quân điền.