Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là

Câu hỏi: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là?

A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.

B. Ma-ha-bha-ra-ta và Pritsicat.

C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a.

D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đi-ta.

Đáp án A.

Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.