Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây

Câu hỏi: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây

A. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.
B. Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên
C. Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.
D. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.

Đáp án A.

Giải thích: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp có thông tin mới (có học sinh mới) hoặc thông tin bị sai (sai ngày sinh).