1 byte có thể biểu diễn ở bao nhiêu trạng thái khác nhau

Câu hỏi: 1 byte có thể biểu diễn ở bao nhiêu trạng thái khác nhau

A. 8
B. 255
C. 256
D. 65536

Đáp án C.

Giải thích:

Một byte 8 bit có thể biểu thị được 256 giá trị khác nhau (28 = 256) – đủ để lưu trữ một số nguyên không dấu từ 0 đến 255, hay một số có dấu từ -128 đến 127, hay một ký tự dùng mã 7 bit (như ASCII) hay 8 bit.