Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất

Câu hỏi: Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất?

A. Thành phần hữu cơ và vô cơ
B. Khả năng giữ nước và dinh dưỡng
C. Thành phần vô cơ
D. Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét có trong đất

Đáp án D.

Yếu tố quyết định thành phần cơ giới đất là tỉ lệ các hạt cát, limon, sét có trong đất (SGK Công nghệ lớp 7 trang 9).