Cuộc phát kiến địa lí đầu tiên được tiến hành vào thế kỉ nào

Câu hỏi: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiên được tiến hành vào thế kỉ nào

A. Thế kỉ XIV

B. Thế kỉ XV

C. Thế kỉ XVI

D. Thế kỉ XVII

Đáp án B.

Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ XV do B. Đi-a-xơ tiến hành vào năm 1478 (thế kỉ XV).