Để tưới nước hợp lý cho cây trồng cần dựa vào bao nhiêu đặc điểm sau đây

Câu hỏi: Để tưới nước hợp lý cho cây trồng cần dựa vào bao nhiêu đặc điểm sau đây

(I) Đặc điểm di truyền của cây

(II) Đặc điểm của loại đất

(III) Đặc điểm thời tiết, khí hậu

(IV) Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Đáp án C.

Để tưới nước hợp lí cho cây trồng, cần căn cứ vào cả 4 đặc điểm I, II, III, IV.