Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc học sinh phải làm tốt nội dung nào

Câu hỏi: Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc học sinh phải làm tốt nội dung nào

A. Thực hiện tốt phương châm “1 không”
B. Thực hiện tốt phương châm “2 không”
C. Thực hiện tốt phương châm “3 không”
D. Thực hiện tốt phương châm “4 không”

Đáp án C.

Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, học sinh phải làm tốt nội dung: Thực hiện tốt phương châm “3 không”.